Laat geen subsidie liggen!

Tijd om eens een subsidie uit te lichten, mogelijk bestaat er interesse en komt uw bedrijf hiervoor in aanmerking!  De Subsidie SLIM:

 1. WAT? De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb’ers en grootbedrijven te ondersteunen bij investeringen in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers: de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM subsidie). 
 2. WAARVOOR? De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:
  1. Het doorlichten van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL- of BBL-traject) bij een erkend leerbedrijf.
 3. VOOR WIE? Alle mkb’ers uit het midden en kleinbedrijf kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd. Ook wordt er budget vrijgemaakt voor grootbedrijven, hier gaan wij nu niet op in.
 4. HOEVEEL? Als mkb ondernemer ontvangt u per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Voor kleine ondernemers in het MKB met minder dan 50 medewerkers, bedraagt het percentage voor subsidie 80%. Alle andere ondernemers kunnen rekenen op een percentage van 60%. Voor alle ondernemers in het MKB geldt een minimum aan kosten van €  5.000,00.
 5. BELANGRIJKE VOORWAARDEN: de start van het initiatief moet uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van het tijdvak plaatsvinden. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.
 6. LOOPTIJD EN DEADLINES: de SLIM-subsidie 2021 kent verschillende openstellingen. Voor mkb’ers is de subsidie aan te vragen van 1 t/m 30 september. Grootbedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen van 1 t/m 30 juni. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
A+B Adviesgroep

Voorkom een boete en verzuim!

Ondernemingen met personeel in dienst hebben zich aan nogal wat wetgeving te houden. Wij begrijpen als geen ander dat dit erg omvangrijk kan zijn en informeren jullie dan ook graag over de verplichtingen en mogelijkheden. Bij deze lichten we er één voor jullie uit met het oog op arbeidsomstandigheden. 

RI&E

 1. WAT? RI&E staat voor risico-inventarisatie & -evaluatie. De RI&E is verplicht! Elke werkgever is verplicht een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid bestaat uit de RI&E: dit is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. 
 2. VOOR WIE? Alle bedrijven met personeel zijn verplicht een RI&E en plan van aanpak te hebben.
 3. DOOR WIE? Het opstellen van een RI&E kunt u vaak zelf doen. In grote bedrijven met meer dan 25 werknemers, moet hier iemand voor zijn aangewezen (de preventiemedewerker). In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt dit doorgaans uitbesteed aan een externe partij. Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert zijn RI&E dus zelf uit.
 4. HOE? Het kan lastig zijn om te weten waar en hoe je een start maakt met de RI&E. Hiervoor is het Steunpunt RI&E opgericht die de ‘Route naar RI&E’ heeft ontwikkeld. De Route naar RI&E helpt bedrijven uit alle sectoren met de start van de RI&E. Met een aantal vragen word je geholpen om een keuze te maken voor een route naar een RI&E die past bij de organisatie: dit kan door het gebruik van een branche-RI&E-instrument, zelf een RI&E op de eigen manier opzetten, een RI&E laten uitvoeren door een arbodeskundige, of gebruik maken van het nieuwe instrument dat onderdeel is van de Route naar RI&E. Voor meer informatie: https://routenaar.rie.nl.
 5. WAT ALS IK DIT NIET HEB? De inspecteur (SZW) controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden en kijkt naar de werkomstandigheden. Maar hij controleert ook of er een RI&E met plan van aanpak aanwezig is. Als dat niet in orde is kan er een waarschuwing volgen alsook een zogenaamde ‘eis tot naleving’. Als de organisatie de RI&E echt niet op orde heeft of krijgt dan kan de Inspectie SZW ook een bestuurlijke boete geven. De te betalen boetes zijn (mede) afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het zogenaamde boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is vastgesteld op € 4.500,00 en voor het ontbreken van het Plan van Aanpak € 3.000,00.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
A+B Adviesgroep